Kjøpsvilkår

Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av BlogShopKompaniet.com, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene mellom.

Disse vilkår regulerer det prinsipielle forhold ved kjøp og leveranser.  For selve tjenestene som utføres som den vesentlige del av avtalen mellom kunden og Selger vises til den spesifikke avtalen som finnes knyttet til hver plan.

Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, for tiden 25 % dersom ikke annet er angitt.

Normalt for kjøp over kr. 1.500,00 inkl. moms sendes varen(-e) fraktfritt. Under dette beløp påløper frakt avhengig av vekt og volum, men for denne nettbutikken er det kun nedlastbare varer og tjenester og der bortfaller fraktkostnad.

Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Betalingsinformasjon

Betaling skjer via faktura tilsendt fra Klarna eller ved kortbetaling gjennom Klarna.

Forsendelse

Kjøperen er selv ansvarlig for å laste ned varen som er kjøpt og som gjøres tilgjengelig.

Varen er tilgjengelig for nedlasting umiddelbart.

Ved alle spørsmål og/eller klager bes du kontakte oss gjennom kontaktskjema

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.

Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Selger følger GDPR forskriftene.

Reklamasjon og Angrefrist

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kjøper bærer selv kostnadene for returforsendelsen.

Når varen er undersøkt og godkjent av selger vil kjøperen bli tilbakebetalt til samme kontonummer fakturaen opprinnelig ble betalt fra.

Lukk meny
×
×

Handlekurv